Homes Logo Ett litet företag med gott hjärta
Hur vi arbetar
HUR VI ARBETAR


• När vi får beställningen från biståndsbedömaren kontaktar vi dig för att bestämma dag och tid för ett första möte.
• Vi gör tillsammans en arbetsplan som beskriver vad och när tjänsterna ska utföras.
• Du får en kontaktperson några dagar efter vårt första möte.
• Vi gör ett löpande schema för städ, tvätt och inköp, men vi ringer och påminner
innan vi kommer.
• Om dina behov förändras kontaktar du biståndshandläggaren som i sin tur
kontaktar oss.
• Vi finns tillgängliga på telefon även under kvällstid och helger.

Klagomålshantering

• Vi diskuterar klagomålet direkt med föreståndaren och ta upp frågan på nästföl
jande personalmöte.
• Kunden ska sedan snarast och inom rimlig tid få besked av oss vad vi tänker vidta
för åtgärder
• Om kunden vill ha hjälp att framföra klagomålet till annan instans ska vi visa
blanketten och vara behjälpliga med att skriva och se till att det kommer till
biståndsbedömaren, eller den person som kunden vill framföra åsikten till.
• Chef/föreståndare har ansvaret för att detta sker

Copyright © Homes 2009. All rights reserved.     Ladda ner Broschyr i PDF